POLITISERINGEN AV FORVALTNINGEN

Coat_of_arms_of_Norway.svg

Øystein Steiro Sr., 30.3.2016.

Det har funnet sted en tiltakende politiseringen av statsforvaltningen de siste årene. Det er en bekymring Kristin Clemet og jeg deler. Det undergraver det tradisjonelt klare skillet i norsk parlamentarisk tradisjon mellom politisk ledelse på den ene siden, og et faglig uavhengig og politisk nøytralt embetsverk den andre siden. Det er min påstand at denne utviklingen er kommet urovekkende langt særlig i Forsvarsdepartementet. Det har vært tilfellet under skiftende statsråder fra både Høyre og Arbeiderpartiet. Dette er særdeles uheldig da det gir et mindre robust beslutningsgrunnlag i saker av stor betydning for landet som befolkningen og rikets sikkerhet.

Det er selvsagt ikke for sent å gjøre noe med dette. Det er tvert imot politikernes ansvar. I Aftenposten 29.3. velger imidlertid Clemet å overse spørsmålet jeg reiser om politikerne er seg embetsverkets uavhengige og viktige rolle tilstrekkelig bevisst? Hun er mer opptatt av konsekvensene av hva som vil skje dersom flere embets- og tjenestemenn følger i Robert Moods fotspor og deltar i den politiske debatten. Poenget er jo at dersom forholdet mellom politisk ledelse og embetsverk ble forvaltet som forutsatt ville det ikke være behov for slike som Mood og andre å si ifra. Har Clemet tenkt igjennom konsekvensene og hva slags styringsform vi ville få dersom vi også skulle tette igjen den demokratiske sikkerhetsventilen det representerer at offentlig ansatte med ryggrad kan si ifra når den politiske overstyringen av embetsverk går over streken og forvaltningen blir misbrukt som politisk sekretariat i saker av stor betydning for velgerne og for landet?

Reklamer