Langtidsplanen for forsvaret

Øystein Steiro Sr., 23.6.2016.   (under utarbeidelse) Det er mye positivt i den nye Langtidsplanen for forsvaret. Den eksplisitte erkjennelsen av at landets sikkerhet er en av regjeringens viktigste oppgaver vitner om et ønske om å ta forsvaret på alvor. Likedan kan understrekningen av at det må være balanse mellom budsjettet og forsvarets oppgaver forhåpentlig representere et vendepunkt i Stortingets uansvarlige forhold til forsvarsbudsjettet de siste 10 årene. Viktigst er dog at man omsider har forlatt den håpløst naive sikkerhetspolitiske forutsetningen om ’fred i vår tid’ og at det er helt usannsynlig at Norge i overskuelig fremtid kan bli utsatt for et militært angrep av noe omfang. Det erkjennes nå tvert imot at Norge kan risikere å bli utsatt ikke bare for trusler og mindre anslag, men også militære angrep av uvisst omfang. Det representerer et markant og viktig brudd med den sikkerhetspolitiske analysen Forsvarsreformen har vært basert på.

Men Langtidsplanen bygger på tre sentrale elementer det i aller høyeste grad kan stilles spørsmål ved. Ambisjonen om et selvstendig nasjonalt forsvar er helt gitt opp. Forsvaret av Norge er i realiteten nå overlatt til NATO. Langtidsplanen tar for gitt at solidariteten i NATO er absolutt og at Norge vil få hjelp av USA og NATO uansett dersom vi skulle trenge det. Det er en høyst usikker forutsetning. Dernest bygger den fortsatt på forestillingen om det militærteknologiske paradigmeskiftet og at overlegen teknologi, og ikke soldater, vil være avgjørende på slagmarken. Dette representerer et akterutseilt tankegods amerikanerne for lengst har forlatt etter erfaringene i Irak og Afghanistan. Man har erkjent at avansert teknologi og presisjonsstyrte våpen ikke kan erstatte ’ boots on the ground’. I tillegg drives forsvarsplanleggingen fortsatt med utgangspunkt i en dogmatisk form for ’new public management’ uten forståelse for at enkle bedriftsøkonomiske prinsipper når det gjelder effektivisering og lagerhold fungerer dårlig når det gjelder finansiering og drift av kollektive tjenester som en nasjons langsiktige sikkerhetsinteresser og forsvarsbehov.  (under utarbeidelse)

Reklamer