TERRORBEREDSKAPEN – HVEM LYVER?

 

images-1

Nå har det nettopp skjedd igjen. Denne gangen  i London. Det er antakelig bare et tidsspørsmål før det smeller igjen her.

Men hele seks år etter at regjeringskvartalet ble lagt i ruiner av en enkelt terrorist har Riksrevisjonen kunnet slå fast at samarbeidet mellom forsvaret og politiet fortsatt svikter og at objektsikringene av samfunnsviktige eiendommer og anlegg fortsatt ikke er på plass.

VG har avslørt at selv ikke Forsvarsdepartementet og Justisdepartementet, som er de to departementene som har det overordnede ansvaret for terrorberedskapen, har klart å få på plass en permanent sikring av egne bygg. Det er også kommet frem at landanleggene for olje og gass, som ikke bare er viktig for Norge, men som er avgjørende for store deler av Europas energitilførsel, heller ikke er sikret. Det er bare å skru av krana, sier Erna Solberg. Det er lite trolig at Theresa May og Angela Merkel synes det er greit.

Riksrevisoren omtaler avvikene som ”svært alvorlige”. Det er en oppgradering siden den forrige rapporten i 2015 da avvikene ble omtalt som ”alvorlige”. ”Svært alvorlig” er det sterkeste uttrykket Riksrevisjonen bruker. Det benyttes kun unntaksvis når det er risiko for liv eller helse. Riksrevisjonens tålmodighet med svak politisk oppfølging og en sendrektig statsforvaltning synes oppbrukt.

Samtidig gir de to statsrådene og etatsjefene som er ansvarlige for terrorberedskapen og objektsikringen uttrykk for at selv om man ligger noe etter med mht. gjennomføringen av planverket så er alt blitt så mye bedre og at man er på god vei til å få dette på plass.

Men Riksrevisjonen og de to fagstatsrådene kan ikke ha rett samtidig. Her er det noen som lyver, eller i det minste sminker sannheten. Mye tyder på at det ikke er Riksrevisoren som lyver.

Når det gjelder samarbeidet mellom forsvar og politi bedyrer begge statsrådene samt både forsvarssjefen, sjefen for PST og politisjefen at de opplever det som bra og at alt er i sin skjønneste orden. De må mao. mene at Riksrevisjonen tar feil!?

Når det gjelder Heimevernet, som sammen med politiet er ansvarlig for objektsikringen, viser forsvarsministeren til at Heimevernet vil bli styrket med midler til nytt materiell som uansett skulle skiftes ut, men velger glatt å overse det faktum at mens antallet objekter som skal sikres er blitt økt med over 40% bare i den senere tid så er HV redusert fra 83.000 soldater ved tusenårsskiftet til 45.000 i dag samtidig som hun i den nye Langtidsplanen for forsvaret foreslår HV redusert ytterligere til 35.000 soldater og Sjøheimevernet helt nedlagt. Det er ikke lett å få det til å rime?

Da forsvarsministeren ble spurt i høringen om hvordan det skal gå med objektsikringen i kystsonen når Sjøheimevernet foreslås lagt ned viste hun til at endringene i HV-strukturen hadde sammenheng med det skjerpede sikkerhetsbildet etter 2014. Det er ikke lett å få det heller til å rime. En skulle jo tro at det skjerpede sikkerhetsbildet skulle tilsi at Sjøheimevernet ikke ble lagt ned, men tvert imot ble styrket sammen med resten av HV?

Den eneste som synes å være opptatt av å fortelle sannheten under høringen, var Sjefen for HV som, på direkte spørsmål og under sterkt press fra komiteens leder og tydelig tynget av overstyring fra forsvarssjefen og departementet, måtte medgi at han ikke hadde tilstrekkelig ressurser til å utføre den oppgaven han var pålagt av Stortinget.

Man kan sannelig lure på hva Forsvarsdepartementet driver med? Føres Kontroll og konstitusjonskomiteen bevisst bak lyset? Hver gang forsvarsministeren fikk et vanskelig spørsmål viste Forsvarsministeren til sikkerhetsinnstruksen og at hun ikke kunne svare av hensyn til rikets sikkerhet. Og ikke bare forsøkte departementet ganske uhørt å endre på Riksrevisjonens rapport før den ble publisert. FD nekter fortsatt å publisere et kort generelt sammendrag av den graderte delen av rapporten til tross for at verken Riksrevisoren, formannen i Kontroll- og konstitusjonskomiteen samt flere av komiteens medlemmer som har lest rapporten, ga uttrykk for at de ikke ser noen sikkerhetsmessige betenkeligheter med dette.

Det gjør ikke saken bedre at departementet også planlegger å vente med å offentliggjøre Landmaktstudien til etter valget. Her vil bl.a. HVs fremtid bli avgjort noe som vil få konsekvenser for både terrorberedskapen og objektsikringen. Dette likner mye på den filibustertaktikken FD drev på med i forbindelse med publiseringen av Langtidsplanen for forsvaret som ble offentliggjort i fjor dagen før Stortinget gikk på ferie slik at saksbehandlingstiden i høringsinstansene ble kortest mulig.

Hver for seg var svarene fra forsvarsministeren og lojale etatssjefer kanskje ikke direkte usanne, men samlet sett ga de åpenbart et ufullstendig og sterkt fordreid bilde av den manglende fremdriften når det gjelder terrorberedskapen og situasjonen i HV.

Det synes klart at Kontroll og konstitusjonskomiteen nå må kreve lukket høring i tillegg til den åpne høringen. Det er synd og ikke til fordel for demokratiet, men er vel akkurat det regjeringen håper på for å minimalisere de politiske skadevirkningene av å få eksponert egen udugelighet i full offentlighet. Det er imidlertid en strategi som fort kan ’backfire’  ved kommende stortingsvalg.

(Kronikk Adresseavisen 27.4.2017)

Reklamer

En kommentar om “TERRORBEREDSKAPEN – HVEM LYVER?

  1. Dette er en alvorlig sak for Norge. Å sminke sannheten konstitusjonelt, straffes enten ved riksrett eller ved valg. Å vri seg unna gang på gang slik FD gjør, er ikke bra for demokratiet og tilliten til Forsvaret. Nøyaktighet så langt det lar seg gjøre, skaper tillit. Vi må ikke komme i den situasjonen at sivilbefolkningen blir engstelig og at ikke sikkerheten er go nok. Jeg tenker med skrekk og gru hvis det hadde vært et terroranslag isteden for en sinnsforvirret person 22 juli. Etter London og andre hendelser, bør objektsikring være pri nr 1 og at Forsvar og politi opptrer som en enhet i terrorberedskapen. Slutt å ri kjepphester- det er nok terror til alle!!!

    Liker

Kommentarer er stengt.